5. 7. Państwo i społeczeństwo w czasach wczestnopiastowskich

1. Polska za panowania pierwszych Piastów była  monarchią patrymonialną

a. państwo własnością księcia

b. wola władcy decydująca w sprawach następstwa tronu 

2. Dwór monarszy

a. dwór był zorganizowany według wzorów zachodnich

b. rodzina władcy

c. urzędnicy centralni

kanclerz – kierował kancelarią i kaplicą władcy; dysponował pieczęcią i wystawiał dokumenty

wojewoda (palatyn) – zarządzał dworem, dowodził wojskiem i zastępował monarchę w najważniejszych sprawach

– komornik – zarządzał skarbem monarchy i dworską gospodarką

– koniuszy – zarządzał stadninami księcia

– miecznik – odpowiadał za książęcą zbrojownię

3. Administracja terenowa

a. władca nieustannie podróżował po kraju

b. podział administracyjny państwa – okręgi grodowe (kasztelanie) – na czele panowie grodowi kasztelanowie

4. System skarbowy oparty na ustroju prawa książęcego

a. prawo książęce – ogół uprawnień księcia do obowiązkowych świadczeń ze strony ludności osiadłej w jego państwie wynikający z patrymonialnego charakteru państwa

b. dochody skarbowe:

daniny – uiszczane w dobrach materialnych

posługi – uiszczane w robociźnie i usługach (np. stróża, stan, przewód)

regale – monopole książęce/królewskie, czyli dziedziny gospodarki zastrzeżone dla władcy (np.: regale ziemi, górnicze, targowe, mennicze, młynne, karczemne)

c. sieć osad służebnych – osad wyspecjalizowanych w określonej wytwórczości np.

– Szczytniki

– Winiary

– Świniary

5. Organizacja wojska

a. drużyna książęca

b. pospolite ruszenie

c. system grodów