7. 4. Unie polsko-węgierska i polsko-litewska

1. Polska pod panowaniem Ludwika Andegaweńskiego (Węgierskiego)

a. umowy dynastyczne z Andegawenami

b. śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. – wygaśnięcie dynastii Piastów

c. na tronie polskim zasiadł Ludwik Andegaweński (1370 r.)

d. rządy Ludwika Węgierskiego to okres polsko-węgierskiej unii personalnej

e. w imieniu króla władzę sprawowała Elżbieta Łokietkówna

f. poszczególnymi ziemiami zarządzali starostowie

g. w 1374 r. Ludwik Węgierski nadał szlachcie polskiej przywilej koszycki

– w zamian za zgodę na dziedziczenie tronu po kądzieli

– podatek łanowy został zmniejszony do 2 groszy od łana chłopskiego

 

3. Początek unii polsko-litewskiej

a. po śmierci Ludwika w 1384 r. królem Polski została Jadwiga

b. zawarcie polsko-litewskiej unii w Krewie – 1385 r.

– książę litewski Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską

– warunkiem zawarcia małżeństwa był chrzest Jagiełły i całej Litwy

– w 1386 r. odbyła się koronacja Władysława Jagiełły 

– współpracę polsko-litewską zaburzał Witold

c. znaczenie Jadwigi Andegaweńskiej

– odzyskała Ruś Halicką

– odnowiła Akademię Krakowską – Uniwersytet Jagielloński

Jadwiga Andegaweńska zmarła bezdzietnie w 1399 r.

4. Panowanie Jagiełły po śmierci Jadwigi Andegaweńskiej w 1399 r.

a. panowie polscy uznali ciągłość władzy Władysława Jagiełły

b. w 1413 r. została zawarta nowa polsko-litewska unia w Horodle

ustanawiała unię personalną

Polska i Litwa miały uzgadniać wybór nowego króla

pięćdziesięciu rodom litewskim nadano polskie herby i przywileje

c. przywileje jedlneńsko-krakowskie z 1430 i 1433 r.

– nadane w zamian za zgodę na dziedziczenie tronu przez Władysława III

– wprowadzały zakaz więzienia szlachcica i pozbawiania go majątku bez wyroku sądowego

 

Pracuj ze źródłami:

Przywilej koszycki

Fragment umowy w Krewie z 14 VIII 1385 r.

 

Galeria ilustracji: Unie Polski z Węgrami i Litwą