7. 5. Wojny z zakonem krzyżackim

1. Pogorszenie się stosunków Polsko-krzyżackich na początku XV w.

a. kontynuacja najazdów krzyżackich na Litwę mimo przyjęcia przez nią chrztu

b. zacieśnienie antykrzyżackiej współpracy polsko-litewskiej

c. konflikt o pograniczne Drezdenko – lennik przeszedł na stronę krzyżacką

d. dążenie polskich możnych i rycerstwa do odzyskania ujścia Wisły

e. rywalizacja o Żmudź

zrzeczenie się przez Witolda Żmudzi na rzecz Krzyżaków – 1398 r.

 wybuch powstania na Żmudzi

f. Wypowiedzenie wojny Polsce przez wielkiego mistrza  Ulricha von Jungingena  – 1409 r.

2. Wielka wojna z zakonem (1409-1411 r.)

a. działania zbrojne w 1409 r.

– atak krzyżacki na Wielkopolskę i Mazowsze

– zajęcie przez Krzyżaków ziemi dobrzyńskiej

– zawarcie rozejmu

b. Bitwa pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 r.

– przemarsz wojsk polskich w kierunku Malborka – most na Wiśle

Krzyżacy po raz pierwszy w polu użyli artylerii 

– odwrót wojsk litewskich i ich powrót na pole bitwy

– zwycięstwo wojsk polsko-litewskich

– śmierć na polu bitwy wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena

nowym mistrzem Henryk von Plauen

c. oblężenie Malborka zakończyło się niepowodzeniem 

d. pierwszy pokój toruński – 1411 r.

Krzyżacy mieli zwrócić Polsce ziemię dobrzyńską

Litwa odzyskała Żmudź do śmierci Władysława i Witolda

Krzyżacy zostali zobowiązani do wypłacenia Polsce odszkodowania

 

3. Walka dyplomatyczna na soborze w Konstancji

a. skład delegacji polskiej

– arcybiskup Mikołaj Trąba

Pawłeł Włodkowic wygłosił traktat – O władzy cesarza i papieża nad niewiernymi

Zawisza Czarny

b. traktat Pawła Włodkowica o nawracaniu niewiernych

4. Stosunki polsko-krzyżackie po wielkiej wojnie z zakonem

a. tzw. wojna głodowa – 1414 r

b. polsko-krzyżacka wojna w latach 1431-1435