1. 9. Współczesne procesy narodowościowe i społeczne

 

I. Integracja międzynarodowa

1. Integracja – utrwalająca się tendencja państw do łączenia się w większe ugrupowania regionalne lub subregionalne w celu łatwiejszej realizacji interesów. Oznacza taki typ współpracy międzynarodowej, który uzyskał określony stopień powiązań prawnych i instytucjonalnych.

2. Główne formy integracji międzynarodowej:

a. integracja polityczna – łączenie się państw w trwałe związki polityczne

b. integracja gospodarcza – proces przeobrażeń i dostosowań struktury gospodarczej

strefa wolnego handlu – np. NAFTA (Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu)

unia celna

 

II. Polityka państw wobec imigrantów

1. Migracje

a. imigracja

b. emigracja

2. Modele polityki państwowej wobec mniejszości narodowych i imigrantów

a. polityka wykluczenia – występuje  warunkach ostrego konfliktu etnicznego

b. polityka częściowego wykluczenia – wykluczenie mniejszości z pewnych sfer życia społecznego

c. polityka homogeniczności społecznej – wyraża się w dążeniu do pełnej asymilacji

d. polityka integracji kulturowej – stosowanie środków umożliwiających imigrantom włączenie się w różne sfery życia danego społeczeństwa

3. Przeszkody utrudniające integrację imigrantów w Europie

a. czynniki kulturowe – odrzucenie przez imigrantów europejskich wartości i norm

b. różnice religijne

c. trudności językowe

d. uprzedzenia i negatywne stereotypy

 

III. Imigranci w Polsce

a. repatrianci

– status repatrianta przysługuje osobom mieszkającym w azjatyckiej części byłego ZSRR, posiadającym polskie pochodzenie i zamierzającym na stałe osiedlić się w Polsce

b. uchodźcy – prawo do ubiegania się o status uchodźcy

– zapewnia prawo pobytu w Polsce i podróżowania za granicę

– prawo do korzystania z edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej

– prawo do pracy

c. zjawisko imigracji ma w Polsce niewielki wymiar – imigranci stanowią ok. 1% ogółu ludności