1. 2. Socjalizacja i kontrola  społeczna

 

1. Socjalizacja

a. socjalizacja to proces rozwoju społecznego człowieka, polegający na kształtowaniu jego osobowości, przekazywaniu mu systemu wartości, norm i wzorów zachowań, obowiązujących w społeczeństwie.

b. fazy socjalizacji:

– socjalizacja pierwotna – odbywa się w dzieciństwie i w otoczeniu rodziny i przyjaciół – udział tzw. znaczącego innego

– socjalizacja wtórna – dokonuje się pod wpływem instytucji społecznych i odbywa w późniejszych okresach rozwoju – udział tzw. uogólnionego innego

c. funkcje socjalizacji

– mechanizm międzypokoleniowej transmisji kultury

– zapewnienie utrzymania porządku społecznego

 

2. Modele socjalizacji

a. model laissez-faire (pozostawienia zupełnej swobody)

b. model tzw. lepienia z gliny

c. model konfliktowy

d. model wzajemnościowy

 

3. Czynniki socjalizacji

a. rodzina

b. grupa rówieśnicza

c. szkoła

d. mass media

 

4. Kontrola społeczna

a. kontrola społeczna – środki, którymi dysponuje społeczeństwo, zapewniające zachowanie jednostek zgodne z obowiązującymi w nim  normami

b. porządek społeczny – zgodność zachowania jednostki z obowiązującymi normami

c. formy kontroli społecznej

– kontrola formalna i kontrola nieformalna

– kontrola zewnętrzna i kontrola wewnętrzna

d. sankcje jako forma kontroli społecznej

– sankcje formalne

– sankcje nieformalne – tzw. rozproszone

e. nagrody

 

5. Stygmatyzacja społeczna

a. stygmatyzacja społeczna – napiętnowanie danej jednostki przez ogół społeczeństwa

b. dewiacja – działanie naruszające obowiązujące normy

– wtórna

– pierwotna

 

6. Resocjalizacja – działania mające na celu ponowne przystosowanie do życia w społeczeństwie jednostki, która uległa dewiacji