1. 3. Grupy społeczne

1. Pojęcie grupy społecznej

a. pod pojęciem grupy społecznej rozumiemy zbiorowość składającą się z co najmniej trzech osób, między którymi zachodzą różnego rodzaju trwałe więzi i zależności

b. pod pojęciem grupy rozumiemy również zbiór osób posiadających wspólną tożsamość, między którym dochodzi do interakcji.

2. Cechy grupy społecznej

a. liczy co najmniej trzy osoby

b. zachodzą w niej zróżnicowane interakcje

c. istnieje w oparciu o więź społeczną

d. posiada własne cele

e. posiada własne wartości i normy

f. poczucie jedności (wspólnoty) jej członków

g. poczucie odrębności jej członków od innych grup

h. posiada struktury wewnętrzne – posiada przywódcę oraz ustaloną hierarchię

3. Klasyfikacje grup społecznych

a. według rodzaju przynależności i charakteru więzi

– pierwotne – dominują więzi emocjonalne

– wtórne – dominują więzi formalne

b. według kryterium wielkości

– małe – członkowie mogą wchodzić w styczność

– duże – członkowie nie znają się osobiście

c. według kryterium trwałości

– krótkotrwałe

– długotrwałe

d. charakter członkostwa

– inkluzywne  – otwarte

– ekskluzywne – zamknięte

d. według stopnia zorganizowania

a. formalne

b. nieformalne

3. Jednostka w grupie społecznej

a. pozycja społeczna jednostki – miejsce danej jednostki w grupie społecznej względem innych jej członków

b. rola społeczna jednostki – zespół praw oraz obowiązków jednostki, wynikający z jej pozycji społecznej

c. status społeczny jednostki – społeczna wartość jednostki ze względu na jej rolę i pozycję społeczną

d. postawy jednostki wobec norm i wartości obowiązujących w grupie:

– konformizm – podporządkowanie się normom i wartością grupy

– nonkonformizm – postawa krytyczna wobec obowiązujących norm i wartości

– antykonformizm – bezrefleksyjne odrzucenie norm i wartości

– oportunizm – przestrzeganie reguł mimo ich nieuznawania w celu osiągnięcia korzyści

– legalizm – przestrzeganie norm bez względu na ich treść

4. Style kierowania grupą

a. styl autokratyczny

b. styl demokratyczny

c. styl liberalny

5. Relacje międzygrupowe

a. grupy odniesienia – grupy wobec której dana jednostka ocenia swoją pozycję społeczną

– grupy odniesienia audytoryjnego (publiczność)

– grupy odniesienia normatywnego

– grupy odniesienia porównawczego