6. 5. Prawo administracyjne

 

I. Administracja publiczna

1. Administracja rządowa

a. naczelne organy administracji rządowej

b. centralne organy administracji rządowej

c. terenowe organy administracji rządowej

– wojewoda – administracja zespolona

– administracja niezespolona

2. Administracja samorządowa

a. szczebla gminnego

– rada gminy

– wójt/burmistrz/prezydent miasta

b. szczebla powiatowego

– rada powiatu

– zarząd powiatu

– starosta

c. szczebla wojewódzkiego

– sejmik województwa

– zarząd województwa

– marszałek województwa

 

 

II. Postępowanie administracyjne

1. Tryb postępowania administracyjnego

a. postępowanie jurysdykcyjne

b. postępowanie niejurysdykcyjne

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego

a. organy administracji publicznej

– rządowe

– samorządowe

b. pozostali uczestnicy

– osoby fizyczne

– osoby prawne

c. pełnomocnik

d. świadek

e. biegły (rzeczoznawca)

 

2. Akty wydawane przez organa władzy administracyjnej

a. akty normatywne – władcze rozstrzygnięcia organu władzy wykonawczej, zawierające normy postępowania skierowane do ogólnie wskazanego adresata w sytuacji abstrakcyjnej

uchwały

zarządzenia

b. akty administracyjne – jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie

decyzja – akt organu administracyjnego skierowany do konkretnego adresata, zawierający rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie

postanowienie – akt organu administracyjnego dotyczący kwestii proceduralnych w toku postępowania, nierozstrzygający sprawy

c. dla ważności aktu administracyjnego muszą być spełnione następujące warunki:

– musi być wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami

– musi być wydany przez właściwy organ

– musi być wydany we właściwym trybie

 

III. Postępowanie odwoławcze

1. Organy odwoławcze

a. w wypadku decyzji organów samorządu terytorialnego organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze

b. w wypadku decyzji wydanych przez wojewodów – właściwy sprawie minister

c. w wypadku organów administracji rządowej właściwymi organami odwoławczymi są odpowiednie organy nadrzędne lub właściwie sprawy w sprawie minister

 

2. Środki odwoławcze od decyzji organów administracji

a. odwołanie

– stosuje się jako środek odwoławczy od decyzji organu administracyjnego

– kieruje się do odpowiedniego organu  odwoławczego (wskazanego w decyzji) za pośrednictwem organu, który ją wydał

b. zażalenie  – wnosi się na postanowienie

c. wznowienie postanowienia – polega na ponowny rozpatrzeniu w przypadku, gdy w trakcie postępowania nastąpiły nieprawidłowości

d. stwierdzenie nieważności decyzji

– gdy została wydana przez organ nieupoważniony

– gdy jej wydanie nie miało podstaw prawnych

– gdy jej wykonanie oznaczałoby naruszenie prawa

– gdy została skierowana do osoby niebędącej stroną  sprawie

– była niewykonalna w dniu wydania

– gdy zawierała wadę powodującej jej nieważność

 

IV. Sądownictwo administracyjne w Polsce

1. Struktura sądownictwa administracyjnego

a. wojewódzkie sądy administracyjne

b. Naczelny Sąd Administracyjny

– Izba Finansowa

– Izba Gospodarcza

– Izba Ogólnoadministracyjna

2. Kontrola działalności administracji publicznej przez te sądy obejmuje orzekanie między innymi w sprawach skarg na

a. decyzje administracyjne

b. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym

c. bezczynność organów administracyjnych lub przewlekłe prowadzenie postępowania

d. akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej

e. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego