6. 6. Obywatel wobec prawa

 

1. Źródła pomocy prawnej

a. główne zawody prawnicze upoważnione do świadczenia pomocy prawnej

– adwokat

– radca

– doradca podatkowy

b. formy pomocy prawnej

– porady prawne

– konsultacje prane

– opinie prawne

– zastępstwo procesowe

– opracowanie projektów aktów prawnych

c. podmiot świadczący pomoc prawną jest zobligowany do jej udzielenia (z wyjątkiem przypadku konfliktu interesów)

d. podmiot postępowania sądowego nie ma obowiązku korzystać z  pomocy prawnej

e. przypadki narzucania przez prawo obowiązku korzystania z pomocy prawnej

– wnoszenie kasacji

– postępowanie przed sądem okręgowym jako sądem I instancji w sprawach o zbrodnię

 

2. Zasady redagowania pozwu w sprawie cywilnej

a. zasady redagowania pozwu w sprawie cywilnej określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego

b. pozew zwykle jest wnoszony na urzędowym formularzu i należy go opłacić

c. sprawy rozpatrywane w trybie procesowym inicjowane są złożeniem pozwu

d. składniki pozwu

– nazwa i adres sądu

– imiona i nazwiska lub nazwy stron

– dokładne określenie żądania

– przedstawienie okoliczności uzasadniającej żądanie

– oświadczenia dotyczące stwierdzeń opisywanych w pozwie lub dowody na ich poparcie

– podpisy stron

– lisa załączników

– pełnomocnictwo – jeśli powoda reprezentuje inna osoba

e. pozew zawierający luki odsyłany jest przez sąd do adresata w celu jego uzupełnienia

f. postępowanie sądowe kończy się wydaniem przez sąd wyroku

 

3. Nieprocesowy tryb spraw cywilnych

a. przykłady spraw rozpatrywanych przez sądy cywilne trybie nieprocesowym

– postępowanie rejestrowe

– sprawy związane z postępowaniem spadkowym

– sprawy z zakresu prawa rzeczowego

– sprawy z zakresu prawa osobowego

– sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

b. sprawy rozpatrywane w trybie nieprocesowym są inicjowane prze złożenie wniosku

c. postępowanie nieprocesowe kończy się wydaniem przez sąd postanowienia

 

4. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

a. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może zostać złożone ustnie lub pisemnie na policji lub w prokuraturze

b. zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, każdy kto znajdzie się w posiadaniu wiedzy o popełnionym przestępstwie ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie prokuraturę lub policję – jednak osoba, która nie dopełni tego obowiązku nie jest pociągana do odpowiedzialności karnej z wyjątkiem przestępstw o charakterze terrorystycznym

 

5. Odwołanie od decyzji administracyjnej

a. każda decyzja administracyjna winna zawierać pouczenie o trybie odwołania od niej

b. procedura składana odwołania

– składa się ją w terminie 14 dni od doręczenia

– złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji – z wyjątkiem spraw z rygorem natychmiastowej wykonalności

–  odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał

– odwołanie można złożyć pisemnie, ustnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną

 

6. Prawa konsumenckie

a. prawo konsumenckie dotyczy osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

b.  jeśli zakupiony towar okazał się wadliwy to konsument może żądać

– nieodpłatnej naprawy

– wymiany na nowy

– zwrotu kosztów związanych z naprawą lub wymianą

– obniżenia ceny

– odstąpienia od umowy

c. w przypadku dokonania zakupu poza lokalem w sprzedaży na odległość nabywca może w ciągu 10 dni odstąpić od umowy bez podawana powodu i płacenia odstępnego