7. 8. Europa wśród światowych mocarstw

 

1. Unia Europejska między federacją a konfederacją

a. federacja

– na całym obszarze UE obowiązuje system traktatów i praw, którym podlegają wszystkie państwa członkowskie

– w wybranych obszarach prawo unijne przeważa nad prawem krajowym

– organem ustawodawczym jest Parlament Europejski pochodzący z bezpośrednich wyborów

– budżet unijny zapewnia instytucjom wspólnotowym pewną niezależność finansową

– Komisja Europejska ma prawo nadzorowania negocjacji państw członkowskich z krajami trzecimi

– istnienie wspólnej waluty w części państw Unii Europejskiej

b. konfederacja

– państwa członkowskie zachowują suwerenność i odrębne systemy prawne

– państwa członkowskie mogą zawierać traktaty z innymi krajami i prowadzić własną politykę zagraniczną w odniesieniu do państw spoza Unii Europejskiej

– brak w Unii Europejskiej organów sprawujących kierownictwo (prezydent, rada ministrów)

– obywatele państw członkowskich nie mają bezpośredniego związku z instytucjami unijnymi z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego – władza najważniejszych organów UE nie pochodzi z nadania obywateli

– brak jednolitego systemu podatkowego – poszczególne państwa członkowskie prowadzą własną politykę podatkową

– brak europejskiego systemu obronnego, a siły zbrojne państw członkowskich podlegają jedynie własnym rządom

– mieszkańcy państw Unii Europejskiej odczuwają silniejszą więź z własnymi państwami i ich symbolami niż z Unią Europejską

c. nieudana próba wprowadzenia Konstytucji dla Europy

d. powolny proces kształtowania się społeczeństwa europejskiego – więzi ogólnoeuropejskich

2. Koncepcja europeizacji horyzontalnej – budowanie tożsamości europejskiej w oparciu o ideę liberalnego społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym poszanowaniu dla regionalnych i narodowych odmienności

3. Unia Europejska wobec globalnych przemian

a. upadek dotychczasowego znaczenia mocarstw europejskich

b. Unia Europejska wobec hegemonii amerykańskiej we współczesnym świecie