czynsz - stałe świadczenie w pieniądzu lub produktach będące jedną z form renty feudalnej, składanej panu przez chłopa w zamian za użytkowanie przez niego ziemi będącej jego własnością.