decentralizacja - proces przekazywania kompetencji decyzyjnych przez centralne organy władzy organom niższego szczebla.