lokacja - zakładanie wsi lub miast; w Polsce lokacji dokonywano od XII w. zazwyczaj na prawie niemieckim, które określało prawa i obowiązki mieszkańców; termin pierwotnie dotyczył osad nowych, a później również odnosił się do osad istniejących i oznaczał nadanie im prawa niemieckiego.