rada miejska - od średniowiecza organ samorządowej władzy miasta lokowanego na prawie niemieckim; rada miejsca była organem stanowiącym,  zarządzała finansami miasta i kierowała jego polityką zewnętrzną, a ponadto pełniła funkcje sądowe; rady miejskie składały się z burmistrzów i rajców; w średniowieczu zostały zdominowane przez patrycjat i uzupełniały się w drodze kooptacji.