arbitraż - sądownictwo polubowne; sporu do rozsądzenia bezstronnej osobie trzeciej; wyrok arbitrażowy jest wiążący dla stron.