monarchia elekcyjna - typ monarchii, charakteryzujący się wyborem monarchy przez społeczeństwo lub upoważnioną do wyboru jego część.