przywilej - prawo nadawane przez monarchę określonym osobom (immunitet) lub grupie stanowej, obowiązujące na danej ziemi lub w całym kraju (przywilej generalny); przywileje najczęściej otrzymywały formę zrzeczenia się przez nadającego go monarchę pewnych swoich uprawnień na rzecz adresatów wymienionych w dokumencie.