imperializm – polityka państwa zmierzająca do rozszerzenia jego wpływów politycznych i gospodarczych na obszary do niego nienależące w drodze podbojów kolonialnych.