rusyfikacja polityka prowadzona przez władze rosyjskie w XIX w. na ziemiach polskich będących pod zaborem rosyjskim, zmierzająca do wynarodowienia zamieszkującej je ludności i narzucenia jej języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury.