ultimatum – kategoryczne i terminowe żądanie określonego zachowania się skierowane przez dane państwo do innego państwa, poparte w razie niespełnienia tego żądania groźbą użycia siły.