surrealizm (nadrealizm) - nurt w sztuce, literaturze i filmie, zapoczątkowany we Francji w latach 20-ych XX w., stanowiący anarchistyczny bunt wobec usankcjonowanym autorytetom nauki i formom życia społecznego; twórcy surrealistyczni dążyli do zrewolucjonizowania świadomości ludzkiej przez uwolnienie jej od ograniczeń i skrępowań racjonalizmu, a ich dzieła często zawierały obrazy zawierające treści podświadome - nawiązanie do psychoanalitycznych koncepcji Sigmunda Freuda i Carla Gustava Junga; cechą sztuki surrealistycznej było uzewnętrznianie świata subiektywnych przeżyć wewnętrznych i utożsamianie procesu twórczego ze spontanicznymi przeżyciami związanymi z halucynacjami, marzeniami,  snami, dziecięcymi wyobrażeniami.