sowchoz - państwowe gospodarstwo rolne w ZSRR; sowchozy były wielkimi socjalistycznymi przedsiębiorstwami rolniczymi o wysokim stopniu mechanizacji pracy i specjalizacji produkcji.