państwo satelickie - określenie państwa, którego suwerenność została ograniczona przez częściowe podporządkowanie polityki zagranicznej i wewnętrznej obcemu mocarstwu; w czasie II wojny światowej państwami satelickimi określano sojuszników III Rzeszy i Włoch - Węgry i Rumunię, a po II wojnie światowej - państwa, które znalazły się w radzieckiej strefie wpływów.