Wojciech Jaruzelski

Jaruzelski Wojciech (1923-2014) generał Wojska Polskiego i polityk; w czasie II wojny światowej był deportowany do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; od 1943 r. służył w 2. dywizji piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR; po II wojnie światowej sprawował różne funkcje dowódcze w Wojsku Polskim i wysokie stanowiska polityczne - m.in. był Szefem Sztabu Generalnego (1965-68) i ministrem obrony narodowej (1968-1983). W grudniu 1981 r. utworzył Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadził stan wojenny; w 1981 r. został I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w 1985 został powołany na stanowiska przewodniczącego Rady Państwa oraz  premiera - jako premier podejmował próby umiarkowanych reform politycznych i gospodarczych i współorganizował obrady Okrągłego Stołu (1988 r.); w 1989 r. - po nowelizacji Konstytucji - został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; po wyborach prezydenckich w 1990 r. wycofał się z czynnego życia politycznego.