Cyceron - Marcus Tullius Cycero (106-43 r. p.n.e.) - rzymski polityk, pisarz, mówca i filozof; był aktywnym uczestnikiem życia politycznego - między innymi sprawował urzędy kwestora na Sycylii, edyla kurulnego, pretora i konsula; wykrył spisek Katyliny; w czasie wojny domowej popierał Pompejusza Wielkiego, a po jego klęsce został ułaskawiony przez Cezara i wrócił do Rzymu; po zamordowaniu Cezara stanął po stronie Oktawiana i walczył z Markiem Antoniuszem; zginął w 43 r. p.n.e. w wyniku proskrypcji; najważniejsze jego dzieła to: Przeciw Katylinie, Filipiki, O naturze bogów, O mówcy, O najwyższym dobru i złu