Ludwik Węgierski/Ludwik Andegaweński (1326-1382) - syn króla węgierskiego Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny; od 1342 r. król węgierski z dynastii Andegawenów, po śmierci Kazimierza III Wielkiego w 1370 r. koronowany na króla Polski; rządy w Polsce w jego imieniu sprawowała jego matka, Elżbieta Łokietkówna; Ludwik Węgierski był popierany przez możnowładców małopolskich, a zwalczany przez możnowładców wielkopolskich oraz część duchowieństwa; w 1374 r. nadał szlachcie polskiej przywilej koszycki, zapewniając w ten sposób sukcesję tronu polskiego jednej ze swych córek.