Świdrygiełło (ok. 1370-1452) - syn Olgierda i Julianny Twerskiej, najmłodszy brat Władysława Jagiełły; książę podolski (1400-1402), książę siewierski, czernihowski, i trubczewski (1419-30) i wielki książę litewski (1430-1432); zmierzał do zerwania unii z Polską; obalony w 1432 r. sprzymierzył się z Krzyżakami i prowadził wojnę przeciwko wielkiemu księciu litewskiemu Zygmuntowi Kiejstutowiczowi i popierającej go Polsce - po klęsce poniesionej pod Wiłkomierzem uciekł na Wołyń, a później na Wołoszczyznę.