Zbigniew Oleśnicki (1389-1455) duchowny i polityk, od 1423 r. biskup krakowski,  a od 1449 r. kardynał; sekretarz Władysława II Jagiełły - według Jana Długosza w bitwie pod Grunwaldem ocalił życie królowi; przywódca konserwatywnego odłamu polskiego możnowładztwa i obozu antyhusyckiego w Polsce, zwolennik wzmocnienia potęgi Polski przez wchłonięcie Litwy, zawarcie unii z Węgrami i zacieśnienie współpracy z Luksemburgami - przeprowadził elekcję Władysława III na króla Polski, a następnie na króla Węgier, a sam wysunął się na pierwsze miejsce w państwie; jego wpływy zmalały po wstąpieniu na tron polski Kazimierza Jagiellończyka - stanął wtedy na czele opozycji możnowładczo-kościelnej.