Chłapowski Dezydery Adam (1788-1879)  generał, działacz społeczny i polityczny; uczestniczył w kampaniach napoleońskich  m.in. jako adiutant Napoleona I; uczestniczył w kampanii rosyjskiej w 1812-1813 r.; w powstaniu listopadowym był dowódcą brygady jazdy - został wysłany na Litwę w celu organizowania powstania; wraz z gen. Giełgudem złożył broń na terytorium pruskim; w 1848 r. organizował polskie oddziały zbrojne w Wielkopolsce; Chłapowski był również jednym z popularyzatorów pracy organicznej - w swoich dobrach wprowadził wiele nowoczesnych form gospodarowania; ponadto był posłem na sejmy prowincjonalne Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz posłem na sejm pruski.