Kościół greckokatolicki/Kościół  unicki/unici - wspólnota wiernych, wcześniej prawosławnych, na podstawie unii brzeskiej z 1596 r. uznająca zwierzchnictwo papieża, lecz zachowująca prawosławne obrzędy, język liturgiczny i prawodawstwo kościelne.