pokój w Buczaczu - traktat pokojowy zawarty w 1672 r. między Polską a Turcją po zdobyciu przez Turków Kamieńca Podolskiego; na jego mocy Rzeczpospolita odstępowała Turcji większość ziem ukraińskich, a ponadto zobowiązała się do wypłaty 22 tys. czerwonych złotych haraczu rocznie; sejm nie zaakceptował warunków pokoju w Buczaczu, w wyniku czego nastąpiło wznowienie wojny z Turcją.