Komisja Edukacji Narodowej (KEN) - naczelny ogólnopaństwowy urząd oświecenia publicznego i wychowania, utworzony na mocy uchwały sejmu z 14 X 1773 r.; Komisja Edukacji Narodowej przeprowadziła reformę akademii, zakładała seminaria nauczycielskie i liczne szkoły niższego szczebla; w zakresie jej działania znalazły się: 2 szkoły wyższe, 74 szkoły wydziałowe i podwydziałowe oraz około 1600 szkół parafialnych; materialną podstawą funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej był przekazany jej majątek po zlikwidowanym zakonie jezuitów; głównymi działaczami Komisji Edukacji Narodowej byli: Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Adam Kazimierz Czartoryski.