Geograf Bawarski – nazwa zapiski, która wymienia szereg plemion słowiańskich wraz z liczbą posiadanych przez nie grodów; powstała prawdopodobnie w Fuldzie ok. poł. IX w. z inicjatywy króla Ludwika Niemca, zainteresowanego podbojem plemion słowiańskich; Geograf Bawarski jest jednym z najważniejszych źródeł do historii wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny.