7. 6. Gospodarka II Rzeczypospolitej

1. Źródła problemów gospodarczych odrodzonej Rzeczpospolitej

a. znaczne obszary Polski były zniszczone w wyniku działań wojennych

b. występowały duże różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego poszczególnych regionów

– najlepiej rozwinięte były ziemie dawnego zaboru pruskiego

– najsłabiej rozwinięte były ziemie Galicji i tzw. ziemie będące w okresie zaborów w granicach Rosji (tzw. ziemie zabrane)

c. odrodzona Polska była krajem rolniczym

– 65% ludności żyło z pracy w rolnictwie

– we wschodniej części kraju dominowały wielkie majątki ziemskie obok których funkcjonowały karłowate gospodarstwa chłopskie.

– nowoczesne rolnictwo rozwinięte było na ziemiach dawnego zaboru pruskiego

d. w wyniku zmiany granic zakłady przemysłowe straciły swoje dotychczasowe rynki zbytu

e. toczone przez Polskę wojny pociągnęły za sobą ogromne koszty, które wywołały hiperinflację

2. W 1923 r. premier Władysław Grabski przeprowadził kluczowe reformy gospodarcze

a. wprowadził nową walutę – złoty polski (była to tzw. reforma walutowa)

b. zrównoważył budżet przez:

– ograniczenie wydatków państwa

– zwiększenie wpływów z podatków

3. Kluczowe inwestycje gospodarcze w pierwszych latach II Rzeczpospolitej

a. rozbudowa sieci kolejowej, integrującej ziemie dawnych zaborów

b. rozpoczęcie budowy portu w Gdyni

c. budowa tzw. magistrali węglowej – linii kolejowej łączącej Śląsk z portem w Gdyni

4. Reforma rolna

a. reforma rolna polegała na

– wykupywaniu przez państwa ziemi od posiadaczy wielkich majątków

– dzieleniu ich na działki (gospodarstwa chłopskie)

– sprzedaży działek rolnikom indywidualnym na dogodnych warunkach kredytowych

b. reformy rolnej nie udało się zakończyć przed wybuchem wojny z powodu:

– silnego oporu wielkich posiadaczy ziemskich

– wielkiego kryzysu gospodarczego

5. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce 1929-1935

a. przebieg ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w Polsce miał szczególnie ciężki przebieg

b. w Polsce skutki wielkiego kryzysu gospodarczego najsilniej odczuła ludność rolnicza - gwałtownie spadły ceny na produkty rolne

6. Sytuacja gospodarcza w drugiej połowie lat 30-ych XX wieku

a. Eugeniusz Kwiatkowski opracował 15-letni plan rozwoju gospodarczego Polski

b. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP)

– głównym ośrodkiem COP był obszar w widłach Wisły i Sanu

– w ramach COP rozbudowywano głównie przemysł ciężki i przemsył zbrojeniowy