1. 4. Europa w połowie XIX wieku - Wiosna Ludów w Europie

 

I. Sytuacja w Europie po kongresie wiedeńskim

1. W 1825 r.  Rosji doszło do nieudanego powstania dekabrystów

2. Rewolucja lipcowa we Francji  1830 r.

a. Karol X Burbon przywrócił absolutyzm we Francji

b. wybuch rewolucji lipcowej w Paryżu – 27-29 lipca 1830 r.

rewolucja wybuchła po rozwiązaniu Izby Deputowanych

– na czele rewolucji stanął gen. Marie Joseph La Fayette

a. ustanowienie we Francji tzw. monarchii lipcowej

– po abdykacji Karola X na tronie zasiadł Ludwik Filip

zostały przywrócone i poszerzone prawa obywatelskie 

umocniła się pozycja polityczna bogatej burżuazji

2. Walki narodowowyzwoleńcze

a. w 1821 r. w Grecji  wybuchło antytureckie powstanie 

 Grecy otrzymali pomoc zbrojną od Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii

 w 1830 r. zawarto pokój Turcja uznała niepodległość Grecji

c. w 1830 r. wybuchło powstanie w Belgii

Belgia odzyskała niepodległość 

 

II. Wiosna Ludów 1848-1849 r.

1. Geneza Wiosny Ludów

a. wzrost nastrojów rewolucyjnych w Europie 

powszechnie domagano się rozszerzenia praw obywatelskich

w Europie Środkowej chłopi żądali nadania ziemi

  robotnicy domagali się poprawy warunków życia

Włosi i Niemcy dążyli do zjednoczenia

Polacy i Węgrzy domagali się niepodległości

b. sytuację zaostrzył nękający Europę od  1845 r. głód oraz epidemie

2. Rewolucja lutowa we Francji – luty 1848 r.

a. przyczyny rewolucji lutowej

 kryzys gospodarczy i złe warunki życia robotników

społeczeństwo domagało się reform

b. 22 II 1848 r. doszło do rozruchów na ulicach Paryża

–  Ludwik Filip abdykował

–  Rząd Tymczasowy 25 II 1848 r. ogłosił utworzenie republiki

– wprowadzono powszechne prawo wyborcze

– ustanowiono wolność prasy i wolność zebrań

– dla zapewnienia pracy bezrobotnym utworzono warsztaty narodowe

c. 23-26 czerwca 1848 r. wybuchło tzw. powstanie czerwcowe robotników

– było spowodowane likwidacją warsztatów narodowych

– zostało krwawo stłumione przez wojska rządowe

d. została ustanowiona nowa konstytucja

– władzę ustawodawczą sprawował jednoizbowy parlament 

obowiązywał wysoki cenzus majątkowy

– władzę wykonawczą sprawował prezydent

pierwszym prezydentem został Ludwik Napoleon Bonaparte

3. Wiosna Ludów w Prusach

a. w marcu 1848 r. wybuchła rewolucja w Berlinie

– król pruski Fryderyk Wilhelm IV został zmuszony do ustępstw

zostało zwołane  pruskie Zgromadzenie Narodowe

wkrótce jednak zostało rozwiązane

b. Fryderyk Wilhelm IV jednak nadał konstytucję

– konstytucja utrzymywała silną władzę króla pruskiego

– konstytucja ustanawiała podstawowe prawa obywatelskie

równość wobec prawa

wolność słowa i stowarzyszeń

wolność religijną

4. Wiosna Ludów w Austrii

a. w marcu 1848 r. wybuchło powstanie w Wiedniu

– cesarz Ferdynand I musiał  odsunąć Klemensa von Metternicha

– Ferdynand I ustanowił konstytucję

– parlament zdecydował o przeprowadzeniu uwłaszczenia chłopów

b. w grudniu 1848 r. cesarzem został Franciszek Józef I

– rozwiązał parlament

– nadał nową konstytucję

5. Powstanie na Węgrzech

a. wybuch rewolucji w Budapeszcie – 15 III 1848 r.

– Węgrzy dążyli do niepodległości

 Lajos Kossuth został powołany na prezydenta

– w powstaniu walczyło wielu Polaków  np. gen. Józef Bem

b. armii austriackiej z pomocą przyszły oddziały rosyjskie

– na skutek interwencji wojsk rosyjskich postanie węgierskie upadło

6. Wiosna Ludów we Włoszech

a. Włosi dążyli do odzyskania niepodległości i zjednoczenia

b. na czele Włochów stanął król Sardynii Karol Albert

c. wojska austriackie pokonały Włochów i wkroczyły do Piemontu

d. rewolucja w Rzymie

– ogłoszenie Republiki Rzymskiej – 9 II 1849

jednak papież Pius IX otrzymał pomoc od Francji

wojska francuskie zdobyły Rzym i przywróciły władzę Piusa IX

 

III. Wojna Krymska (1853-1856)

1. Rosja zaatakowała Turcję w celu opanowania cieśnin Bosfor i Dardanele

2. Turcja otrzymała pomoc od Wielkiej Brytanii, Francji i Królestwa Sardynii

3. Najcięższe walki toczono o Sewastopol na Krymie

4. Po śmierci Mikołaja I na tronie carskim zasiadł Aleksander II

5. w 1856 r. w Paryżu został podpisany pokój kończący wojnę krymską

a. Morze Czarne zostało uznane za obszar neutralny

b. Mołdawia, Wołoszczyzna i Serbia uzyskały poszerzenie autonomii