3. 5. Przemiany w życiu społecznym i politycznym - rozwój demokracji

1. Przemiany społeczne w XIX wieku

a. dzięki rozwojowi przemysłu bardzo szybko rosło znaczenie burżuazji

b. rozwój fabryk przyczynił się do liczebnego wzrostu klasy robotniczej

– robotnicy byli źle wynagradzani i pracowali w bardzo uciążliwych warunkach

– warunki pracy powodowały, że robotnicy organizowali strajki

c. stopniowo rozwijała się również tzw. klasa średnia

2. Zmiany w organizacji państw – demokratyzacja życia politycznego

a. formy rządów

monarchia konstytucyjna – państwo, w którym na mocy konstytucji monarcha dzieli władzę z organem przedstawicielskim.

monarchia parlamentarna – państwo, w którym władza monarchy jest symboliczna, a władzę sprawuje wybrany w wyborach powszechnych parlament i odpowiedzialny przed nim rząd

republika – państwo, w którym najwyższą władzę sprawuje wybierany na określoną kadencję prezydent

b. wzrost znaczenia partii politycznych – organizacja, która reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierzająca do zdobycia lub utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego

3. Rozwój ruchu robotniczego

a. działalność związków zawodowych – organizacje zrzeszające pracowników i reprezentujące ich interesy

b. powstanie komunizmu

– głównymi ideologami komunizmu byli Karol Marks i Fryderyk Engels

– publikacja Manifestu komunistycznego (program polityczny partii komunistycznej) – 1848 r.

dążenie do przeprowadzenia internacjonalistycznej (międzynarodowej) rewolucji proletariackiej, która miała doprowadzić do obalenia kapitalizmu

c. w 1864 r. z inicjatywy Karola Marksa utworzono I Międzynarodówkę – międzynarodową organizację komunistyczną

d. w 1889 r. powstała II Międzynarodówka

e. rozłam w ruchu robotniczym

  partie marksistowskie dążyły do obalenia kapitalizmu w drodze rewolucji

partie socjaldemokratyczne (nazywano je też reformistycznymi lub rewizjonistycznymi) dążyły do poprawy warunków życia robotników w drodze reform

4. Nowe ideologie przełomu XIX i XX wieku

a. powstanie chrześcijańskiej demokracji – chadecji

– partie chadeckie działały w oparciu o społeczną naukę Kościoła

– w 1891 r. papież Leon XIII wydał encyklikę Rerum novarum

– Leon XIII propagował solidaryzm społeczny, który polegał na współdziałaniu różnych grup społecznych

b. w XIX wieku wykształcił się nacjonalizm – ideologia uznająca naród za najwyższe dobro

c. emancypacja kobiet – ruch społeczny zmierzający do równouprawnienia kobiet

d. sufrażystki – ruch społeczny kobiet walczących o uzyskanie praw wyborczych

Rozwiąż quiz