4. 3. Sytuacja Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

1. Postawy Polaków w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

a. załamanie się wiary w możliwość odzyskania niepodległości  w drodze zbrojnego powstania

b. rośnie znaczenie programu pracy organicznej

– była formą pokojowego oporu wobec zaborców

– naczelnym celem pracy organicznej był rozwój gospodarczy kraju

– podstawową formą pracy organicznej było organizowanie stowarzyszeń i spółek gospodarczych i charytatywnych

c. pozytywizm – ruch narodowy, który promował pracę organiczną i pracę u podstaw jako działania prowadzące do gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju

2. Rusyfikacja

a. rusyfikacja to polityka władz carskich, której celem było wynarodowienie Polaków i innych narodów

b. metody rusyfikacyjne

– wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka urzędowego

– wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego w szkołach

– likwidacja kościoła unickiego

– wywłaszczenia (pozbawienie majątku) i wysiedlenia

c. problem analfabetyzmu (brak umiejętności czytania i pisania)

– do szkół elementarnych uczęszczało zaledwie 12% dzieci

– w całym Królestwie Polskim działało tylko 120 szkół średnich

d. działalność kuratora Aleksandra Apuchtina – „noc apuchtinowska”

3. Opór społeczeństwa polskiego wobec rusyfikacji – działania zmierzające do umocnienia polskiej świadomości narodowej

a. działalność Kół Oświaty

b. działalność Polskiej Macierzy Szkolnej

c. powstanie Towarzystwa Oświaty Narodowej

d. prowadzenie tajnego nauczania

e. Powstanie Uniwersytetu Latającego – nielegalnej uczelni dla kobiet

Rozwiąż quiz