Koronacja Władysława Łokietka na króla Polski wg Dziejów Polski Jana Długosza

Prałaci i panowie, możni i szlachta całego Króle­stwa Polskiego (...) nakłonieni nadto przestrogami biskupa włocławskiego Gerwarda, nie czekając na wyraźniejszy dekret papieża, postanawiają za powszechną aklamacją, poparciem i zgodą ko­ronować księcia Władysława Łokietka na króla polskiego (...). By zaś uroczystość wspomnianej koronacji odbyła się pomyślniej i bardziej uroczy­ście, postanowiono odebrać zaszczyt koronowania królów polskich katedrze gnieźnieńskiej i przyznać go katedrze krakowskiej, która niegdyś miała wspa­niały tytuł metropolii. Starszyzna i wszyscy możni uznali za rzecz godną i bardzo słuszną przez ten przywilej wsławić jeszcze więcej katedrę krakowską i miasto, które zażywając ogromnej sławy zarówno dzięki położeniu i wielkiej liczbie mieszkańców, jak wzniesionym murom i wszystkiemu, czego mu dostarczają sąsiadujące z nim ziemie, słynie nadto różnego rodzaju chlubnymi czynami, szczególnie jednak niezwykłym kultem i czcią szczątków św. Stanisława i bardzo wielu świętych. Kiedy więc nadeszła niedziela, (...) wszystkie stany i warstwy, prałaci i panowie polscy udali się do Krakowa. Ar­cybiskup gnieźnieński Janisław w czasie uroczystej mszy (...) namaszcza księcia Władysława Łokietka na króla, jego zaś żonę, księżną Jadwigę, (...) na królową, Koronuje ich koronami królewskimi, które z jabłkiem, berłem i innymi insygniami królewskimi przeniesiono z Gniezna do Krakowa. Nazajutrz zaś po koronacji król Władysław odziany po królewsku zaszedł z prałatami i panami do miasta Krakowa, by zająć przy gotowany dla niego tron, a okrążywszy przedtem miasto, przyjął hołd i przysięgę wierności dobrowolnie złożoną przez mieszczan krakowskich.

J. Mitkowski, Wybór tekstów źródłowych z historii Polski. Wiek IX-XV, Kraków 1980, str. 129

A. Wyjaśnij przyczyny przeniesienia ceremonii koronacji do katedry wawelskiej

B. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej przedstaw okoliczności polityczne koronacji Władysława Łokietka.

C. Wymień trzy elementy ceremonii koronacyjne, które podkreślały jej religijny charakter.