Gian Francesco Poggio Bracciolini, O władzy papieża i soboru

Tak jak wszystkie byty wywodzą się od jednego bytu i wszelka substancja z, jednej substancji (…) tak też wszelkie władztwo bierze swój początek od jednego władcy, którym jest Bóg (…) Stąd też we wszelkiej władzy dobrze zorganizowanej jeden, jest władca (…): i do niego należy rząd wszystkich, któ­rzy tej władzy podlegają (…) I tak jak w hierarchii niebieskiej jedna, jak wiadomo jest władza i jeden władca wszystkich, mianowicie Bóg, tak w hierarchii kościelnej, która wedle Grzegorza i Bonifacego na wzór tamtej jest założona, należy po­stawić na czele jedną władzę i jednego władcę (…) W ewangelii mówi Pan: „Niech będzie jeden pasterz i jedna owczarnia”. Jeden zatem winien być pasterz całej trzody. Ten zaś urząd pasterza, jak czytamy, nie komu innemu, ale Piotrowi i jego następcom został nadany przez Zbawiciela, gdy mówił: „Paś owieczki moje!”. Jeden przeto papież będzie wedle tego po­wszechnym pasterzem owczarni pańskiej i całej rzeczypospolitej chrześcijańskiej księciem jedynym (…)

(…) Władza nadana papieżowi przez Chrystusa jest najobszerniejsza i w żaden sposób nie ograniczona. Udzielona ona została samemu tylko Piotrowi, bez dodawania mu do pomocy nikogo, z kim by miał wykonywać przyznaną mu jurysdyk­cję (…) [Ważne jest tutaj również postanowienie] papieża Innocentego III, w którym orzeka, że konstytucja papieża Aleksandra wydana na soborze nie może następcy jego nakła­dać praw. [Wynika z tego], że sobór nie może nakładać praw papieżowi i że papież stoi ponad soborem (…) Kardynałowie zaś, jeżeli chodzi o najwyższe prerogatywy i pełnię władzy, nic nie mogą papieżowi ująć ani dodać (…)

Historia powszechna XIV-XV w. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i W. Wyrobisza, Warszawa 1954, str. 294-295

A. U schyłku średniowiecza w Kościele katolickim w ramach tzw. ruchu soborowego toczył się ważny spór teologiczny, do którego odnosi się cytowane źródło. Wymień dwa rywalizujące ze sobą poglądy.

B. Który z poglądów reprezentuje w toczącym się sporze teologicznym reprezentuje autor źródła? Uzasadnij zwoją odpowiedź.