Freud Sigmud (1856-1939) – austriacki psycholog i psychiatra; zajmując się leczeniem nerwic i historii, stworzył psychoanalizę jako metodę poznania i leczenia; po uzyskaniu tytułu profesora uniwersytetu w Wiedniu zajmował się głównie rozwojem i popularyzacją psychoanalizy; jego główne dzieła to O marzeniu sennym (1900) i Wstęp do psychoanalizy (1917).