Pierwsza petycja czartystów z 1838 r.

 

 

Zechce przeto Dostojna Izba rozważyć najbardziej poważnie niniejszą petycję i dołożyć wszelkich starań przy zastosowaniu środków konstytu­cyjnych, aby przeprowadzić ustawę:

 

— przyznającą każdemu (...) pełnoletniemu mężczyźnie, zdrowemu na umyśle i nie skazanemu za zbrodnie, prawo wybierania członków parla­mentu;

 

— ustanawiającą wybory do przyszłego parlamentu w drodze tajnego głosowania;

 

— ustalającą, że kadencja parlamentu w ten sposób obranego nie prze­kroczy w żadnym wypadku jednego roku;

 

— znoszącą wszelki cenzus majątkowy wymagany od członków parla­mentu;

 

— zapewniającą im odpowiednie wynagrodzenie w czasie pełnienia obowiązków parlamentarnych.

 

Historia  powszechna.   Czasy  nowożytne 1640-1870. Wybór  tekstów  źródłowych pod red. B. Krauzego, Warszawa 1951, cz. II, str. 97

 

1. Wyjaśnij, kim byli wspomniani w tytule źródła czartyści.

2. Wyjaśnij sens postulatu zniesienia cenzusu majątkowego.

3. Wyjaśnij polityczny sens wprowadzenia wynagrodzeń dla członków parlamentu.