Zabiegi Traugutta o podtrzymanie powstania

List Traugutta z 27 grudnia 1863 r.

(...) Pomimo zimy, jest możebność postawić wojsko na stopie praw­dziwie groźnej dla nieprzyjaciela, ale ci, co mają pieniądze, tak są żądni interwencji i tylko na nią liczą, że teraz spokojnie patrzą na to, jak nasz własny żołnierz nie tylko bez kożucha, ale bez butów chodzi. Z tym nawet żołnierzem i z taką ilością broni i amunicji, jakie teraz mamy, możemy sta­wiać czoło nieprzyjacielowi i stawimy; ale niepodobna żądać, aby w teraź­niejszej porze roku człowiek goły i bosy, choć uzbrojony, długo wytrwał; trudno też podnosić nowe siły, najzupełniej już przygotowane, gdyż nie ma środków pieniężnych, koniecznych do zabezpieczenia ich (tzn. żołnie­rzy) od zimna i słoty (...) Rząd Narodowy zna dokładnie siły narodu, wi­dzi jasno, że do wiosny możemy stanąć tak, że interwencja, jeśli będzie, to prawdziwie jako pomoc, ale nie jako jałmużnę przyjąć byśmy ją mogli, gdy tymczasem o brak znaczniejszej sumy pieniężnej, którą by można było jednoczasowo użyć, wszystko się rozbija. Nie zraża to w pracach Rządu, z ufnością w Bogu stara się przemóc największą zaporę, jaką spo­tyka w nieświadomości i w niepokoju rzeczy przez własnych ziomków, to właśnie tych, którzy ze stanowiska swego powinni drugich oświecać (...)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole Średniej, z. 54. Powstanie styczniowe, przed­stawił M. Dubiecki., Kraków 1924, str. 12-13

 

1. Przedstaw probelmy aprowizacyjne wojska powstańczego i wyjaśnij jego przyczyny.

2. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźórłdowej wyjaśnij, co Traugutt ma na myśli, pisząc o spodzieanej interwencji.