Statut I Międzynarodówki z września 1871 r.

Zważywszy:

Że wyzwolenie klasy robotniczej winno być dziełem samej klasy ro­botniczej, że walka o wyzwolenie klasy robotniczej nie oznacza walki o przy­wileje klasowe i moralne, lecz o równe prawa i obowiązki oraz o zniesienie wszelkiego panowania klasowego;

Że ekonomiczna zależność człowieka pracy od monopolisty w dziedzi­nie środków pracy, czyli źródeł życia, stanowi podstawę niewolnictwa we wszystkich jego formach, podstawę wszelkiej nędzy społecznej, pod­stawę degradacji umysłowej i zależności politycznej;

Że wyzwolenie ekonomiczne klasy robotniczej jest zatem wielkim celem, któremu ruch polityczny winien być podporządkowany jako środek;

Że wszelkie wysiłki zmierzające do tego wielkiego celu były dotąd bezowocne wskutek braku solidarności między robotnikami różnych ga­łęzi pracy w każdym kraju oraz wskutek braku bratniego węzła jedności między robotnikami różnych krajów;

Że wyzwolenie pracy nie jest zagadnieniem lokalnym ani narodowym, lecz zagadnieniem społecznym, ogarniającym wszystkie kraje, w których istnieje społeczeństwo współczesne, zagadnieniem, którego rozwiązanie zależne jest od praktycznej i teoretycznej współpracy krajów najbardziej postępowych;

Że obecne przebudzenie się klasy robotniczej w najbardziej uprze­mysłowionych krajach Europy, wzbudzając nowe nadzieje, jest zarazem nader poważnym ostrzeżeniem przed recydywą dawnych błędów i wy­maga natychmiastowego stworzenia jedności nieskoordynowanych dotąd ruchów; —

Z wyżej wymienionych względów założone zostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników.

Oświadcza ono:

że wszystkie przystępujące doń organizacje i poszczególne osoby uzna­ją prawdę, sprawiedliwość i moralność za podstawę swego postępowania wobec siebie nawzajem oraz wobec, wszystkich ludzi, niezależnie od ko­loru ich skóry, wyznania i narodowości; że nie uznaje praw bez obowiązków ani obowiązków bez praw.

Karol Marks, Fryderyk Engels: Dzieła Wybrane, T. I., Warszawa 1949, str.360-361

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej podaj datę utworzenia I Międzynarodówki.

2. Wymień wspomniane w źródle przyczyny złego położenia ekonomicznego robotników.

3. Na odstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, co autorzy Statutu mieli na myśli, pisząc o dawnych błędach ruchu robotniczego?

4. W jaki sposób autorzy Statutu uzasadniają konieczność utworzenia I Międzynarodówki?