H. Sienkiewicz o znaczeniu kolei w Ameryce

(...) Inne pytanie jest: czy takie koleje prowadzone przez kraje puste do jakichś placówek cywilizacji, jak np. fort Yuma, opłacają się przedsię­biorcom? — ale i na to pytanie niepodobna inaczej odpowiedzieć, jak twier­dząco. Przede wszystkim są przedsięwzięcia obliczone na lata, na przy­szłość. Arizona np. jest krajem dziś jeszcze prawie pustynnym, ale przed­siębiorcy liczą na to, że przestanie być pustym, gdy kolej ułatwi do niej drogę. Wiedzą dobrze, że bogactwa mineralne tego kraju, niewyczerpane kopalnie srebra, ściągają mnóstwo górników z całych Stanów, że za gór­nikami pójdą handlujący, za tymi kolejno rolnicy; że powznoszą się miasta, powstanie przemysł, a w końcu prace i nakłady aż nadto obfity pion przy­niosą.

Jednym słowem: w Ameryce koleje otwierają nowe kraje (...)

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865-1914. Opracowała J. Derużyna, Warszawa 1959, nr 39, str. 5

 

1. Jaki to rodzaj źródła historycznego? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2. Oceń wiarygodność autora.

3. Wyjaśnij, na czym, zdaniem autora, polegało najważniejsze znaczenie budowy linii kolejowych.