Parlament niemiecki

Fragmenty konstytucji Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.

V Sejm Rzeszy

§ 20. Wybory do sejmu Rzeszy są tajne, powszechne i bezpośrednie.

§21. Urzędnicy ubiegający się o mandat nie potrzebują starać się o urlop. Poseł traci mandat z chwilą przyjęcia stanowiska państwowego wyższej rangi. Może być jednak wybrany ponownie.

§ 22. Obrady sejmu są jawne. Sprawozdania z posiedzeń nie mogą być przedmiotem dochodzeń.

§ 23. Sejm ma prawo uchwalać ustawy tak, jak przewiduje konstytucja Rzeszy, przyjmować petycje, które przekazuje Radzie związkowej lub kanclerzowi.

§ 24. Sejm trwa 3 lata. Rozwiązanie może nastąpić wcześniej za zgodą rady i cesarza.

§ 25. W razie rozwiązania sejmu wybory winny nastąpić w ciągu dni 60, a po 90 dniach winien zebrać się nowy sejm.

§ 26. Bez zgody sejmu nie może być on dłużej odroczony niż na dni 30 i tylko raz w ciągu sesji.

§ 27. Sejm sam przeprowadza rugi, ustala regulamin, wybiera prze­wodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarzy.

§ 28. Uchwały zapadają absolutną większością. Do ważności uchwał potrzeba większości ustawowej liczby posłów (...)

§ 29. Członkowie sejmu reprezentują cały naród i nie są skrępowani instrukcjami.

§ 30. Żaden członek sejmu nie może być pociągnięty do odpowiedzial­ności za swe wystąpienie w sejmie.

§ 31. Bez zgody sejmu żaden poseł nie może być pociągnięty do sądu, chyba, że jest schwytany in flagranti (na gorącym uczynku). Tyczy to też spraw za długi. Sejm może żądać zawieszenia sprawy na czas kadencji.

§ 32. Posłowie nie otrzymują diet.

Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej 1871–1900, opracował J. Dutkiewicz, Łódź 1960,  str. 66-67

 

1. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej przedstaw okoliczności ustanowienia konstytucji Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.

2. Porównaj tryb uchwalania ustaw według konstytucji Rzeszy z 1871 r. i obecnie obowiązującą konstytucją w Polsce.

3. Nazwij rodzaj mandatu poselskiego, przedstawionego w § 29

4. Na podstawie cytowanych fragmentów konstytucji przedstaw status prawny posłów.