Deklaracja poczdamska z lutego 1720 roku (fragment)

Jego Królewska Mość [dalej: JKM] w Prusach i Jego Carska Wszechrosyjska Mość [dalej: JCWM] [...] ustalili między sobą i postanowili, by utrzymywać dobre porozumienie i przedłużyć przyjaźń [...].

2. Obaj władcy teraz i na przyszłość będą strzegli, by Rzeczpospolita Polska zachowała w nienaruszonym stanie swoje wolności, zwyczaje, konstytucje, prawa i  przywileje. A  jeśli dwór królewski okaże w  tej mierze jakieś wrogie zamiary albo będzie nakłaniał Rzeczpospolitą, by przystąpiła ona do zawartego w Wiedniu sojuszu między cesarzem, królem Wielkiej Brytanii i królem polskim, albo będzie dążył do uzyskania w Polsce powoli władzy suwerennej i absolutnej, to JKM w Prusach i JCWM sprzeciwią się temu nie tylko radą i czynem, ale silnie wesprą Rzeczpospolitą, aby do tego nie doszło i  aby w  Polsce wszystko pozostało jak dawniej. W szczególności zaś nie można dopuścić, aby królewicz saski został wyniesiony na tron polski czy to za życia króla, czy po jego śmierci. Przeciwko temu JKM Pruski i JCWM chcą dołożyć starań i użyć wszelkich możliwych środków nacisku. Obaj władcy chcą w  sprawach polskich wzajemnie porozumiewać się i  podejmować wspólne kroki stosowne do okoliczności.

3. JKM w Prusach i JCWM obiecują sobie nawzajem [...] jeszcze mocniejsze zbliżenie.

przeł. Urszula Kosińska

Za: Kosińska Urszula, Rosyjsko-pruska deklaracja poczdamska z 1720 roku, „Mówią Wieki” 3/2020, str. 21

 

A. Napisz imiona władców przedstawionych w źródle jako król w Prusach i cesarz Rosji.

B. Wyjaśnij, jaki wpływ na sytuację wewnętrzną Polski miała deklaracja poczdamska.

C. Jakie działania władcy Prus i Rosji zamierzali podjąć w kwestii następstwa tronu w Polsce?