Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Portret dobrego wasala

Kto składa seniorowi swemu przysięgę wierności, winien mieć w pamięci sześć następujących słów: zdrów, niezawodny, uczciwy, pożyteczny, chętny, wytrwały. Zdrów, aby nie stał się przyczyną jakiegoś uszczerbku na ciele seniora. Nie­zawodny, aby nie zaszkodził seniorowi przez ujawnienie jego tajemnic lub przez wydanie zamków gwarantujących jego bezpieczeństwo. Uczciwy, aby nie wyrządził szkody seniorowi w jego sądownictwie, bądź też w innych sprawach zwią­zanych z honorem seniora. Pożyteczny, aby nie spowodo­wał szkody w dobrach seniora. Chętny i wytrwały, aby nie czynił rzeczą trudną to dobro, które senior może łatwo uczynić, ani też rzeczą niemożliwą to, co dla seniora jest możliwe.

Słuszną jest zatem rzeczą, iż wasal strzeże się przed czynieniem szkody seniorowi, ale nie z tych względów zasłu­guje na lenno: nie wystarcza bowiem powstrzymywać się od zła, lecz czynić trzeba rzeczy dobre. Powinien więc lennik w myśl sześciu wspomnianych zasad służyć wiernie radą i pomocą swemu seniorowi, aby okazać się godnym swego beneficjum i aby wywiązać się z wierności, którą poprzysiągł. Senior winien także we wszystkich wspomnianych dziedzinach odpłacić tym samym wasalowi. Gdyby tego nie czynił, słusz­nie zostanie uznany za człowieka złej wiary, podobnie jak wasal, przyłapany na sprzeniewierzeniu się – przez jakieś działanie lub przyzwalanie – swym obowiązkom, zostałby uzna­ny za zdrajcę i krzywoprzysiężcę.

Fragment listu Fulberta, biskupa Chartres, do księcia Akwitanii Wilhelma V z 1020 r.

Za: Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, pod red. Bogdana Lesińskiego, Poznań 1995, str. 36

 

A. Wyjaśnij, na czym polegały wzajemne relacje pomiędzy seniorem a wasalem – który z nich jest lennikiem?

B. Wyjaśnij pojęcia: beneficjum.

C. Na podstawie źródła wyjaśnij, jakiej postawy oczekiwano od wasala.