Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Postanowienia soboru ikonoklastycznego z 754 roku

Jakże bezsensowna jest myśl malarza, który z brudnego umi­łowania zysku stara się osiągnąć to, co jest nieosiągalne, ukształ­tować mianowicie swymi nieczystymi rękami rzeczy, w które serce wierzy, a usta wyznają. Taki człowiek wykonuje obraz i nazywa go Chrystusem: a słowo ,,Chrystus” oznacza zarówno Boga, jak i człowieka. Wynika z tego, że albo wedle swej próżnej fantazji włączył nie dające się opisać Bóstwo w opis stwo­rzonego ciała, albo też pomieszał tę nie dającą się mieszać jed­nię (...), a czyniąc tak, podwójnie bluźnił Bogu, a to przez opi­sanie i pomieszanie. Ten, kto czci obrazy, winien jest podob­nych bluźnierstw. Obaj zasługują na podobne potępienie, jako że pobłądzili wraz z Ariuszem, Dioskorusem, Eutychesem i he­rezją Akephalów.

(…)

Jakżeż zaprawdę odważają się oni grubą sztuką pogan od­malowywać chwalebną Matkę Boską, ogarniętą pełnią Boskości, przez którą nietykalne światło zapłonęło dla nas, wyższą niż nie­bo i świętszą niż Cherubiny? Lub [świętych], którzy będą królo­wać wraz z Chrystusem i siedzieć obok Niego, by sądzić świat i mieć udział w Jego chwale (o których pismo mówi, że świat nie był ich godny) – czyż nie wstydzą się odmalowywać ich pogańską sztuką? Jest bowiem bezprawną rzeczą, by Chrześcija­nie, którzy wierzą w Zmartwychwstanie, przyjmowali obyczaje czczących demony pogan i by przy pomocy martwej i niesław­nej materii obrażali świętych, którzy zostaną otoczeni tak wiel­ką chwałą. Zaprawdę, od obcych nie przyjmujemy dowodów na­szej wiary; tak, gdy szatani nazwali Jezusa Bogiem, zganił ich, uznał bowiem za rzecz niegodną, by szatani dawali o Nim świa­dectwo. (...)

Niechaj nikt nie śmie odtąd uprawiać tych bezbożnych i nie­godziwych praktyk. Każdy, kto teraz zamierza wykonać ikonę lub oddawać jej cześć, lub umieścić ją w kościele lub domu prywatnym, lub ukryć ją, gdyby był biskupem, prezbiterem czy diakonem, zostanie złożony z urzędu; jeśli by był zakonnikiem lub człowiekiem świeckim, zostanie wyklęty i uznany winnym według prawa cesarskiego jako wróg boskich przykazań i nie­przyjaciel nauki Ojców.

(...)

Za Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 roku, wybór i opracowanie Jan Białostocki, Warszawa 1988, str. 211-213

 

A. Wyjaśnij pojęcie: ikonoklazm.

B. Wymień strony sporu ikonoklastycznego i przedstaw ich poglądy.

C. Wymień i wyjaśnij argumenty soboru za ikonoklazmem.