Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych/KTSSN/Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych/KSSN – porozumienie działających w Galicji i Królestwie Polskim polskich partii politycznych, zawarte w Wiedniu 12 XI 1912 r., od 30 XI 1913 r. działająca pod nazwą Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której celem była koordynacja działań niepodległościowych w oparciu o Austro-Węgry; w jej weszły m.in.: Polska Partia Socjalistyczna (PPS)Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), Narodowy Związek Robotniczy (NZR), Narodowy Związek Chłopski (NZCh), Związek Chłopski (ZCh); po wybuchu I wojny bałkańskiej utworzono Wydział Wojskowy KTSSN, któremu podporządkował się Polski Skarb Wojskowy i Związek Strzelecki „Strzelec” i Polskie Drużyny Strzeleckie; głównymi działaczami KSSN byli m.in.: Józef PiłsudskiIgnacy DaszyńskiWładysław SikorskiWalery Sławek; w maju 1914 z KSSN wystąpiła część ugrupowań wywodząca się z nurtu narodowego – m.in NZR i NZCh oraz ich organizacja zbrojna  Polskie Drużyny Strzeleckie.