Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Księstwo Warszawskie – państwo utworzone w 1807 r. na mocy postanowień pokoju w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego (bez Gdańska), powiększonych po wojnie z Austrią w 1809 r. o część ziem zaboru austriackiego; Księstwo Warszawskie było dziedziczną monarchią konstytucyjną, związaną unią personalną z Saksonią; ustrój polityczny Księstwa Warszawskiego określała nadana przez Napoleona I Konstytucja Księstwa Warszawskiego, a prawo cywilne regulował Kodeks Napoleona; konstytucja znosiła poddaństwo chłopów i wprowadzała równość wobec prawa; władza ustawodawcza należała do dwuizbowego parlamentu, a pełnia władzy wykonawczej należała do księcia Fryderyka Augusta; w 1813 r. Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez armię rosyjską, a w 1815 r. zlikwidowane decyzją kongresu wiedeńskiego.