Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

rewolucja agrarna - całokształt procesów prowadzących do przekształcenia rolnictwa tradycyjnego, feudalnego i mało wydajnego w rolnictwo nowoczesne; rewolucja agrarna obejmuje: likwidację feudalizmu na wsi i utrwalenie się stosunków własnościowych typowych dla kapitalizmu (uwłaszczenie chłopów), zastąpienie feudalnej struktury społecznej strukturą klasową oraz przeobrażenia techniczno-produkcyjne - np. wprowadzenie płodozmianu, upowszechnienie się nawożenia, rozpowszechnienie nowych upraw, zastosowanie nowoczesnych narzędzi i maszyn.